Next  Mountain meadow Next
 
Turn right  Previous Previous
 
 
 
On the trail to Gruben
17 Apr 2021      Photos    Haute Route 
On the trail to Gruben    
17 Apr 2021     More photos     Haute Route