Newer 
3,786 photos
0+ 1+ 2+ 3+ 4+
ThumbsThumbs - WhereWhere - WhenWhen - EXIFEXIF
AllAll - MonthMth - WeekWk - TodayToday
 
 
 
 
 
 
 
Schoemaker family
The Netherlands, 28 Jul 2021  23:12:00
 
 
 
Henriette
The Netherlands, 28 Jul 2021  23:12:00
 
 
 
Henriette and her 14 siblings
The Netherlands, 28 Jul 2021  23:11:00
 
 
 
Henriette in Rotterdam
The Netherlands, 28 Jul 2021  23:11:00
 
 
 
On the ferry
Tsawwassen-Swartz Bay, 13 Jul 2021  13:04:00
 
X-Pro2  50/2   f/2.0  1/4700s   200 iso
 
Heading home, 20 Jul 2021
 
On the ferry
Tsawwassen-Swartz Bay, 13 Jul 2021  13:03:00
 
X-Pro2  50/2   f/6.4  1/480s   200 iso
 
The Spirit of BC, 23 Jul 2021
 
Tsawwassen-Swartz Bay
13 Jul 2021  8:43:00
 
X-Pro2  50/2   f/6.4  1/1250s   200 iso
 
Container ships, 21 Jul 2021
 
Salish Raven
Tsawwassen-Swartz Bay, 13 Jul 2021  8:42:00
 
X-Pro2  50/2   f/6.4  1/600s   200 iso
 
Salish Raven, 18 Jul 2021
 
Approaching Tsawwassen
Tsawwassen-Swartz Bay, 13 Jul 2021  8:41:00
 
X-Pro2  50/2   f/6.4  1/1250s   200 iso
 
Approaching Tsawwassen, 19 Jul 2021