On the trail to Gruben   Previous Previous
 
 
 
Mountain meadow
18 Apr 2021      Photos    Haute Route 
Mountain meadow   
18 Apr 2021     More photos     Haute Route   
 
 
 
 
 
Trail to Gruben 
 
 
 
 
Trail to Gruben 
 
 
 
 
Trail to Gruben