27 Aug   Morning in Goreme  27 Aug
  Turkey  
Around Goreme   29 Aug  29 Aug 
 
 
 
 
 
Balloons
28 Aug 2020
Balloons    28 Aug 2020
  Goreme, Turkey   
S M L
 
 
 
 
 
Balloons over Goreme  
 
 
 
 
Balloons over Goreme  
 
 
 
 
Balloons over Goreme