Moon+
 
 
Otter Point, BC, 21:37 on 10 Aug 201421:37 10 Aug 2014
 
D800e  70-300  240mm  f/7.1  1/1600s   1000 iso  
 
Moon, 12 Aug 2014
Moon, 12 Aug 2014
 
https://www.jamesgaston.ca/photo/331
 
 1