Rudbekia
 
 
Otter Point, BC, 10:33 on 23 Aug 201910:33 23 Aug 2019
 
X-Pro2  12/2   f/4  1/550s   200 iso  
https://www.jamesgaston.ca/photo/4799
 
 1