Boat storage
 
 
Venice, Italy, 12:17 on 2 Nov 201912:17 2 Nov 2019
 
X-Pro2  23/2   f/2.0  1/100s   250 iso  
 
Art3, 2 Nov 2019
Art3, 2 Nov 2019
 
https://www.jamesgaston.ca/photo/5167
 
 1