Walking to Hagia Sophia
 
 
Istanbul, Turkey, 11:04 on 29 Sep 201011:04 29 Sep 2010
 
D300  17-55  17mm  f/8.0  1/320s   200 iso  
 
To the Hagia Sophia, 16 Aug 2020
To the Hagia Sophia, 16 Aug 2020
 
https://www.jamesgaston.ca/photo/6099
 
 1