Gorem
 
 
Goreme, Turkey, 1:50 on 27 Aug 20201:50 27 Aug 2020
 
Cappadocia, 26 Aug 2020
Cappadocia, 26 Aug 2020
 
https://www.jamesgaston.ca/photo/6236
 
 1