Red and Rose valleys
 
 
Goreme, Turkey, 22:09 on 30 Aug 202022:09 30 Aug 2020
 
Rose and Red Valleys, 30 Aug 2020
Rose and Red Valleys, 30 Aug 2020
 
https://www.jamesgaston.ca/photo/6281
 
 1