Finally, rain  9 September 2018  105vr  Flower 
 
 
 

 
 
 
Fuchsias      
 
Fuchsias      
 
Fuchsias      
 
https://www.jamesgaston.ca/1086