White Cosmos
 
 
Otter Point, BC, 9:33 on 15 Aug 20209:33 15 Aug 2020
 
X-Pro2  35/1.4   f/1.4  1/12800s   200 iso  
Acros film sim
 
Black and white, 15 Aug 2020
Black and white, 15 Aug 2020
 
https://www.jamesgaston.ca/photo/6088
 
 1