The Bosporus
 
 
Istanbul, Turkey, 22:27 on 21 Aug 202022:27 21 Aug 2020
 
 
https://www.jamesgaston.ca/photo/6166
 
 1